Gestionar usuaris des de terminal


Afegir usuaris

Comandament: useradd

Sintaxis: useradd [modificadors] login

Modificadors:

-c: afegeix un comentari (camp 5 de passwd)

-d: estableix el directori home de l’usuari que per defecte és /home/login (camp 6)

-e: data expiració del compte, amb format AAAA-MM-DD (camp 8 de shadow)

-g: nom del grup principal (ha d’existir el grup)

-G: noms dels altres grups als que pot pertanyer, separats per “,”

-s: shell per defecte. Si no s’especifica serà bash.

-m: crea el directori home si no existeix copia els fitxers del directori /etc/skel al directori home. Per defecte no el crea ni copia els fitxers. Es complementa amb -k.

-k: copia els fitxers del directori especificat en el directori home de l’usuari. Solament és vàlida junt amb -m.

Valors per defecte:

El programa useradd utilitza una colecció de valors per defecte emmagatzemats en /etc/default/useradd.

Es poden veure els valors per defecte executant:

$ useradd -D

Es pot observar que falta l’intèrpret de comandaments per defecte. Per afegir-lo hem de fer:

$useradd -D -s /bin/bash

També es pot editar el fitxer i afegir o ajustar els valors al nostre gust.

Combinacions:

$sudo useradd login -> crea un usuari sense directori home.

$sudo useradd -m login -> crea un usuari amb directori home i li còpia els fitxers ubicats en /etc/skel.

$sudo useradd -m -d /home/nom_usuari login -> crea un usuari amb directori home diferent al que se li otorga per defecte, es a dir, diferent a /home/login i li còpia els fitxers ubicats en /etc/skel.

$sudo useradd -m -k /etc/skel/usuaris login -> crea un usuari amb directori home per defecte i li còpia els fitxers ubicats en /etc/skel/usuaris.

Modificar usuaris

Comandament: usermod

Sintaxis: usermod [modificadors] login

Modificadors:

-c: afegeix o modifica el comentari

-d: modifica el directori home

-e: canvia o estableix la data d’expiració del compte

-g: canvia el grup principal

-G: estableix altres grups per l’usuari

-l: canvia el login (camp 1 de passwd i 5 de shadow)

-L: bloqueja el compte de l’usuari no permetent ingressar al sistema

-s: canvia el shell per defecte

-u: canvia el UID de l’usuari

-U: desbloqueja un compte bloquejat amb -L

Eliminar usuaris

Comandament: userdel

Notes: No es pot eliminar un usuari si ha ingressat al sistema. Elimina el compte de /etc/passwd i /etc/shadow però no elimina el directori de treball.

Sintaxis: userdel [modificadors] login

Modificadors:

-r: elimina el compte i, a més a més, el seu directori de treball amb el seu contingut i la bústia de correu.

-f: igual que -r però sense importar si l’usuari ha ingressat al sistema.

Assignar o modificar contrassenyes

Comandament: passwd

Notes: Només pot canviar les contrassenyes el propi usuari i el root. Disposa d’un sistema de validació que ens informarà de si la contrasenya és “coneguda”. Si no s’especifica el login canvia el password del compte actual.

Sintaxis: passwd [modificadors] login

Modificadors:

-S: informa de la política del compte de l’usuari (estat del compte: L bloquejada, NP sense clau i P amb clau), data del darrer canvi de clau, temps de canvi de clau, temps d’avís i temps de desactivació)

-u: desbloqueja un compte bloquejat amb -L

-l: bloqueja el compte de l’usuari no permetent ingressar al sistema

-g: canvia o assigna la password a un grup

Comentaris