Eliminar filtre de Lliurex


Si necessites instal·lar un programa i Lliurex no et deixa executa:

sudo rm /etc/apt/preferences.d/lliurex-pinning

Açò esborrarà el filtre que impedeix que coses alienes a LliureX desbaraten el sistema.

Després sudo apt-get update

Comentaris